Chuyển tới nội dung

Hội đồng khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường

27.12.2021

GIỚI THIỆU

HỘI ĐỒNG KHOA KINH TẾ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Hội đồng Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường được thành lập theo quyết định số 1737/QĐ-TĐHHN về việc Công nhận Hội đồng Khoa, Chủ tịch và Thư ký Hội đồng Khoa của các Khoa, Bộ môn trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

1. Cơ cấu tổ chức

 

TT

Họ và Tên

Chức vụ/Đơn vị

Chức vụ trong Hội đồng

1

PGS. TS. Nguyễn Hoản

Trưởng khoa

Chủ tịch HĐ Khoa

2

TS. Trần Minh Nguyệt

Phó Trưởng khoa

Ủy viên
kiêm thư ký

3

TS. Hoàng Đình Hương

Phó trưởng khoa

Uỷ viên

4

TS. Đỗ Thi Dinh

Trưởng BM Kinh tế học

Uỷ viên

5

TS. Hà Thị Thanh Thủy

Trưởng BM Kinh tế TN&MT

Uỷ viên

6

TS. Ngô Thị Kiều Trang

Phó Trưởng BM, Phụ trách BM Kiểm toán

Uỷ viên

7

ThS. Nguyễn Thị Thanh MaiPhó Trưởng BM QTDL&LH

Uỷ viên

8

TS. Bùi Thị Thu

Trưởng BM QTKD

Uỷ viên

9

PGS.TS. Phan Thị Minh Lý

Giảng viên cao cấp

Uỷ viên

10

TS. Nguyễn Minh Tuấn

Giảng viên

Uỷ viên

11

TS. Vũ Thúy Hà

Giảng viên

Uỷ viên

 

2. Nhiệm vụ

Hội đồng Khoa được thành lập theo Quyết định về việc thành lập Hội đồng Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường số 2078/QĐ-TĐHHN ngày 06 tháng 06 năm 2022. 

Hội đồng khoa có nhiệm vụ tư vấn cho trưởng khoa trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của khoa; tư vấn cho trưởng khoa trong đổi mới quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của khoa.

Bài viết khác