Chuyển tới nội dung

Hội đồng khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường

27.12.2021

GIỚI THIỆU

HỘI ĐỒNG KHOA KINH TẾ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Hội đồng Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường được thành lập theo quyết định số 1737/QĐ-TĐHHN về việc Công nhận Hội đồng Khoa, Chủ tịch và Thư ký Hội đồng Khoa của các Khoa, Bộ môn trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

1. Cơ cấu tổ chức

 

TT

Họ và Tên

Học hàm, học vị, trình độ CM

Chức vụ

Chức danh

Ghi chú

1

Nguyễn HoảnTS. Kinh tế

Trưởng khoa

Chủ tịch HĐ Khoa

 

2

Hà Thị Thanh ThuỷTS. Kinh tế 

Trưởng BM

Thư ký HĐ Khoa

 

3

Hoàng Đình HươngTS. Quản trị KD

Phó trưởng khoa

Uỷ viên

 

4

Nguyễn Tân HuyềnThS. Kinh tế 

Phó trưởng khoa

Uỷ viên

NCS

5

Phan Thị Minh LýPGS.TS. Kinh tế

Giảng viên

Uỷ viên

 

6

Ngô Thị Kiều TrangThS. Kế toán

Phó Trưởng BM,

Phụ trách BM

Uỷ viên

NCS

7

Trần Minh NguyệtTS. Quản trị NL

Phó Trưởng BM,

Phụ trách BM

Uỷ viên

 

8

Nguyễn Thu HiềnThS. TMQT

Cán bộ phòng KHCN&HTQT

Uỷ viên

NCS

9

Đỗ Thị DinhTS. Kinh tế PT

Phó Trưởng BM,

Phụ trách BM

Uỷ viên

 

10

Nguyễn Viết Thành

Tiến sĩ

Giám đốc

Trung tâm GDTX

Uỷ viên

 

11

Nguyễn Trung Thắng

Tiến sĩ

Phó viện trưởng Viện CLCS TN&MT,

Bộ TN&MT

Uỷ viên

Ngoài trường

 

2. Nhiệm vụ

 

Hội đồng Khoa được thành lập để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Khoa, Bộ môn theo quy định tại điều 15 Điều lệ Trường Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ–TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Hội đồng khoa có nhiệm vụ tư vấn cho trưởng khoa trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của khoa; tư vấn cho trưởng khoa trong đổi mới quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của khoa.

Bài viết khác