Chuyển tới nội dung

Lãnh đạo khoa và bộ môn

a. Ban chủ nhiệm khoa gồm có một trưởng khoa và 2 phó trưởng khoa có nhiệm vụ giúp việc cho trưởng khoa.

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

TS. Nguyễn Hoản

Bí thư chi bộ/ Trưởng khoa

04.38370598. Ext 402

Hoannx.nd@gmail.com

TS. Hoàng Đình Hương

Phó bí thư chi bộ/ Phó trưởng khoa

0916175566

Huonghd.ecore@gmail.com

TS. Trần Minh Nguyệt

Phó trưởng khoa

0987898882

Tmnguyetecore@gmail.com

b. Các Bộ môn: Hiện nay khoa có 7 bộ môn gồm:

- Bộ môn Kế toán

- Bộ môn Kiểm toán

- Bộ môn Quản trị kinh doanh

- Bộ môn Kinh tế Tài nguyên và Môi trường

- Bộ môn Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành

- Bộ môn Kinh tế học

- Bộ môn Marketing