Chuyển tới nội dung

Giới thiệu chi bộ giảng viên Kinh tế Tài nguyên và Môi trường

27.12.2021

GIỚI THIỆU

CHI BỘ KINH TẾ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Chi bộ Kinh tế TN&MT được thành lập dựa trên cơ sở tách từ chi bộ Lý luận chính trị - Công nghệ thông tin - Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, chính thức hoạt động độc lập từ tháng 06 năm 2012.

Sau 06 năm hình thành và phát triển, số Đảng viên trong chi bộ đã tăng từ 09 lên 21 Đảng viên. Cụ thể số Đảng viên qua các năm như sau:

Các Đảng viên trong chi bộ hầu hết là lãnh đạo khoa, quản lý các bộ môn, và các giảng viên tích cực, ưu tú của Khoa, luôn đi đầu trong mọi hoạt động của khoa không những về chuyên môn, giảng dạy, nghiên cứu khoa học mà cả các hoạt động đoàn thể của Khoa Kinh tế TN&MT nói riêng, Đại học TN&MT Hà Nội nói chung.

1. Cơ cấu tổ chức

 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Đồng chí: Nguyễn Hoản

Bí thư chi bộ

2

Đồng chí: Nguyễn Tân Huyền

Phó bí thư chi bộ

3

Đòng chí: Hoàng Đình Hương

Chi uỷ viên

 

2. Nhiệm vụ

Chi bộ Kinh tế TN&MT có vai trò trong việc định hướng các hoạt động của Khoa Kinh tế TN&MT và các hoạt động của các tổ chức thuộc Khoa Kinh tế TN&MT như: Tổ Công đoàn khoa Kinh tế TN&MT, Liên chi đoàn Kinh tế TN&MT, tiểu ban Thông tin, tiểu ban Liên lạc cựu sinh viên.

Chi bộ Kinh tế TN&MT lãnh đạo các hoạt động của Khoa và các đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn của Khoa, khẳng định là một khoa dù có nhiều cán bộ trẻ nhưng năng động, tự chủ và luôn đi đầu trong nhiều hoạt động của nhà trường.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với Đảng viên và các quần chúng luôn được duy trì, lập trường tư tưởng chính trị của các Đảng viên luôn được giữ vững và phát huy, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và Đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

3. Thành tích đạt được

Đối với thành tích tập thể, Chi bộ Kinh tế TN&MT đã đạt Giấy khen của Đảng uỷ trường Đại học TN&MT Hà Nội về chi bộ trong sạch, vững mạnh trong 2 năm 2015 và 2016, đạt giấy khen chi bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu trong năm 2017.

Đối với thành tích cá nhân, hàng năm có nhiều đồng chí trong chi bộ đạt Giấy khen của Đảng uỷ trường Đại học TN&MT Hà Nội về Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Riêng năm 2017, có 01 đồng chí đạt Giấy khen của Đảng uỷ Bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4. Công tác phát triển Đảng

 

Công tác phát triển Đảng: luôn chú trọng bồi dưỡng các quần chúng là giảng viên có đủ điều kiện, năng động, nhiệt tình, có động cơ trong sáng để giới thiệu đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.