Chuyển tới nội dung

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của khoa bao gồm Chi bộ Đảng, Chính quyền khoa, tổ chức công đoàn, tổ chức đoàn thành niên. Các tổ chức hoạt động dưới sự chỉ đạo toàn diện của chi ủy và chi bộ Đảng trong khoa. Được thể hiện theo sơ đồ quản lý sau:

a. Bộ máy quản lý khoa: Ban chủ nhiệm khoa gồm có một trưởng khoa và 2 phó trưởng khoa có nhiệm vụ giúp việc cho trưởng khoa.

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

TS. Nguyễn Hoản

Bí thư chi bộ/ Trưởng khoa

04.38370598. Ext 402

Hoannx.nd@gmail.com

TS. Hoàng Đình Hương

Phó bí thư chi bộ/ Phó trưởng khoa

0916175566

Huonghd.ecore@gmail.com

TS. Trần Minh Nguyệt

Phó trưởng khoa

0987898882

Tmnguyetecore@gmail.com

b. Các Bộ môn: Hiện nay khoa có 7 bộ môn gồm:

- Bộ môn Kế toán

- Bộ môn Kiểm toán

- Bộ môn Quản trị kinh doanh

- Bộ môn Kinh tế Tài nguyên và Môi trường

- Bộ môn Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành

- Bộ môn Kinh tế học

- Bộ môn Phân tích định lượng