Chuyển tới nội dung

Chức năng, Nhiệm vụ của Khoa

23.12.2021

Điều 1. Vị trí và chức năng

            Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, có chức năng giúp Hiệu trưởng tổ chức đào tạo ở các trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học; triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác đào tạo thuộc ngành, lĩnh vực Kế toán, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị kinh doanh, Tài chính - ngân hàng và các hoạt động giáo dục khác theo phân công của Hiệu trưởng.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

            1. Xây dựng, trình Hiệu trưởng kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm của khoa.

            2. Tham gia xây dựng chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Trường.

            3. Phối hợp với phòng Đào tạo đề xuất mở mới các ngành đào tạo, xây dựng mới các chương trình đào tạo cho các bậc học.

            4. Phối hợp với Phòng Đào tạo và các đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyển sinh, tốt nghiệp cho các bậc học.

            5. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, đánh giá kết quả học tập của người học ở trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học thuộc ngành, lĩnh vực Kế toán, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị kinh doanh, Tài chính - ngân hàng và các ngành, lĩnh vực khác khi được Hiệu trưởng giao.

            6. Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của Khoa theo sự phân công của Hiệu trưởng.

            7. Tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ; ứng dụng, phát triến và chuyển giao công nghệ; thực hiện dịch vụ khoa học theo quy định của pháp luật.

            8. Trực tiếp quản lý người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

            9. Tham gia đào tạo ngắn hạn theo sự phân công của Hiệu trưởng.

            10. Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự và trực tiếp quản lý viên chức, người lao động và tài sản thuộc khoa, theo quy định của Trường và quy định của pháp luật.

            11. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

            12. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Bài viết khác